Депозитарні послуги

2.1. Відповідно до Розділу III Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого Рішенням НКЦПФР № 735 від 23.04.2013 року (із змінами та доповненнями), при здійсненні депозитарної діяльності депозитарна установа може виконувати та надавати такі депозитарні послуги:

 • депозитарний облік цінних паперів - облік цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках у цінних паперах депонентів;
 • обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах депонентів;
 • обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах депонентів;
 • із впровадження, обслуговування та підтримки комп'ютеризованих систем обслуговування рахунків у цінних паперах;
 • засвідчення довіреностей від фізичних осіб – депонентів депозитарної установи на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства, акції якого обліковуються у депозитарній установі на рахунках у цінних паперах депонентів;
 • інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства відповідно до укладеного з ним або з акціонерами (акціонером), які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, договору;
 • виконання функцій реєстраційної комісії, лічильної комісії;
 • інші послуги, надання яких депозитарними установами передбачено законом;
 • інформації про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги про проведення позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (надсилання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів);
 • надання акціонеру інформації про включення його до облікового реєстру, поданого Центральному депозитарію для формування ним переліку акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах.

2.2. Відповідно до Розділу V Положення про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній форміі, затвердженого Рішенням НКЦПФР № 47 від 22.01.2014 року (із змінами та доповненнями), при здійсненні депозитарної діяльності депозитарна установа здійснює:

 • 2.2.1.Відкриття рахунків в цінних паперах власникам та зарахування на них права на цінні папери на підставі договору з емітентом та реєстру власників іменних цінних паперів відповідно до інформації, що міститься в отриманому нею реєстрі власників іменних цінних паперів та документах, що є підставою для обтяжень (за наявності).
 • 2.2.2. До укладення власником із депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах або переведення прав на цінні папери до депозитарної установи, в якій власнику відкрито рахунок, депозитарна установа щодо обслуговування рахунку в цінних паперах, що відкритий власнику емітентом відповідно до договору з емітентом, здійснює за рахунок емітента:
  • депозитарний облік цінних паперів, випуск яких був переведений у бездокументарну форму існування, на рахунку в цінних паперах власника;
  • депозитарний облік цінних паперів, випуск яких був переведений у бездокументарну форму існування, на рахунку в цінних паперах власника;
  • надання першої виписки з рахунку в цінних паперах;
  • унесення змін до інформації про особу власника (тільки стосовно власників, що є власниками іменних цінних паперів, що були переведені у бездокументарну форму, сумарна номінальна вартість яких не перевищує 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян);
  • безумовні операції з управління рахунком у цінних паперах.

2.3. Також депозитарна установа може виконувати операції з підготовки та видачі:

 • виписок або довідок з рахунку в цінних паперах;
 • інформаційних довідок;
 • Центральному депозитарію облікового реєстру;
 • емітенту реєстру власників цінних паперів;
 • довідково-аналітичних матеріалів, що характеризують ринок цінних паперів, інформації (матеріалів) щодо порядку реалізації власником цінних паперів прав на цінні папери та прав за цінними паперами.

Інші послуги ТОВ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР»

Звіти

Контактні дані

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР»

Скорочене найменування: ТОВ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР»

Місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вул. Воскресенська, будинок 8-10;

Поштова адреса: 49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська, 8-10;

Телефон: (056)767-52-94

e-mail: mail@isr.com.ua